card

Бидний үйлчилгээ

Барилга байгууламжийн зураг төслийн хүрээнд

1.1.1. Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, чөлөөт бүс, аялал жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, ерөнхий төлөвлөгөө,
          хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа.

1.1.2. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа.

1.2.2. 1-16 давхар барилга байгууламжийн барилга архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилт,
          барилга бүтээцийн зураг төсөл,  
          Барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл /БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ/
          Барилга байгууламжийн тоног төхөөрөмж, инженерийн байгууламж /Резервуар, бункер, силос, цамхаг, яндан,
          антенна гэх мэт/-ийн зураг төсөл,
          Барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл / БЗБ, АГТ, ҮЗБТ/

1.2.4. Дотор усан хангамж, ариутгах татуурга, халаалт, салхивч, агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна шугам
          сүлжээ түүнтэй холбогдох барилга байгууламж технологийн зураг төсөл.

1.2.5. Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн
          технологийн зураг төсөл /10кВ хүртэл/ Дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, түүнтэй
          холбогдох барилга байгууламжийн техноги, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам
          сүлжээний зураг төсөл. орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах,
          хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл.

1.2.6. Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв.

       -  Интерьер дизайны зураг төсөл, дизайны шийдэл, бодит харагдах 3 хэмжээст зураглал, гүйцэтгэлийн ажлын
          зураг, материалын сонголт нарийвчилсан ханын дэлгээс хэсэглэл, инженер хангамжийн иж бүрэн зураг төсөл.
        - Төсөв тооцоо, Материалын түүвэр, материалын зардал, ажиллах хүчний зардал.

Барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын хүрээнд

8.1      Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил,

2.1      Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил,