card

"Нисэх буудлын терминалын өргөтгөл"

Мэдээлэл

Захиалагч: "ЭСТО"ХХК
Байршил: Өмнө говь аямаг, Таван толгой
Хэмжээ: 252м2