Манлай сум Спорт заалны цогцолбор

Мэдээлэл

Захиалагч: "Оюу толгой" ХХК
Байршил: Өмнө говь аймаг, Манлай сум