card

"250 Хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль"

Мэдээлэл

"250 Хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль" -ийн цогцолбор
Захиалагч: БСШУЯ
Байршил: Баян өлгий аймаг
Архитектор: Б.Анхбаяр,
Тооцооны инженер: Д.Галбаяр
Талбай: 2800м2